Ubuntu筆記:將mo轉po,將po轉mo

仲佑老師提供的方法,筆記一下:

要幫忙中文化套件必備

--------------------------------------------------
mo轉 po

msgunfmt xxx.mo -o xxx.po

--------------------------------------------------
po轉mo

msgfmt xxx.po -o xxx.mo

--------------------------------------------------

可用Poedit或文字編輯器直接編輯po檔

這個網誌中的熱門文章

Ubuntu筆記-我在Ubuntu上常用的軟體介紹

Mac Lion 系統修復的幾種方式

把google雲端硬碟某個資料夾變成網頁空間的方法